ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่เข้าสู่การเตรียมตัวสำหรับการเปิดเทอมใหม่ และขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ข่าววันที่ 13 มีนาคม 2553 จำนวนผู้อ่าน 3939 คน

  ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่เข้าสู่การเตรียมตัวสำหรับการเปิดเทอมใหม่ และขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

    มหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริการด้านหอพักนิสิต ดังวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างหอพักที่นอกเหนื่อจากจะเป็นการช่วยเหลือนิสิตที่ขาดที่พักอันเอื้อยอำนวยต่อการศึกษาแล้วยังเปิดโอกาสให้นิสติต่างภาค  ต่างคณะต่างพื้นความรู้  ความสนใจ  ได้มีโอกาศใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน และเปลี่ยนความรู้ความคิดเป็น  เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกัน  มีความสามัคคี  ความรับผิดชอบต่อตนเอง  มีน้ำใจต่อผู้อื่นต่อส่วนรวมอันเป็นแนวทางนำมาซึ่งความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดี  เพื่อนิสิตจะได้นำประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนและประเทศชาติภายหลังจากนิสติสำเร็จการศึกษาคู่มือหอพักนิสิตเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้นิสิตได้ทราบข้อมูลรายละเอียดของหอพักนิสติมหาวิทยาลัยนเรศวรตลอดจนระเบียบการและขึ้นตอนในการเข้าพัก  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฎิบัติตนในการเข้าพักดอาศัย ในหอพักนิสิต  ต่อไป

ผู้ประกาศข่าว : Webmaster CITCOMS