โครงการประกวดห้องพัก ประจำปีการศึกษา 2555 ข่าววันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 จำนวนผู้อ่าน 4318 คน

               สำนักงานโครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี ได้จัดกิจกรรมโครงการประกวดห้องพัก ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 – 16.30 น. เพื่อกระตุ้นให้นิสิตที่พักอาศัยมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสาธารณสมบัติของส่วนรวม สิ่งแวดล้อมในหอพักและห้องพัก โดยใช้หลักเกณฑ์ 5 ส. ในการตรวจห้องพัก

               ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก  นายปริญญา ปานทอง รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สิน มอบใบเกียรติบัตรและของรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานโครงการหอพักมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

ผู้ประกาศข่าว : siriporn