โครงการ ซ้อมหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2555 ข่าววันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 จำนวนผู้อ่าน 572 คน

         โครงการ ซ้อมหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2555 จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 9 ก.พ.56 ณ ห้อง LOBBY อาคารจวัญเมือง โครงการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับเกียรติจาก นายปริญญา ปานทอง รองอธอการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการนี้ และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตพิษณุโลก ทั้งนี้โครงการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบพระคุณท่านประธาน ท่านคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนที่ทำให้โครงการสำเร็จตามวัตถุประสงค์


ผู้ประกาศข่าว : siriporn